Felaktig och vilseledande information om Humana hos Placeringsinformation Sverige AB

2016-12-20 | Individ och familj

Humana har nyligen vidtagit åtgärder för att säkerställa att felaktig och vilseledande information som finns avseende Humana AB och Humanas verksamheter hos Placeringsinformation Sverige AB tas bort från deras databaser och hemsidor. Än så länge har detta inte skett på ett betryggande sätt och därför känner vi oss tyvärr tvungna att informera om sakförhållandet till landets kommuner.

Humana beklagar djupt att vi behöver göra detta. Och vi beklagar djupt om detta på något sätt leder till merarbete för enskilda kommuner och handläggare. Det finns idag ett flertal tjänster, utöver Humanas egen hemsida, via vilka Humana kan tillhandahålla information om sina verksamheter inom Individ och familjeomsorg såsom HVB, familjehem, särskilda boenden, stödboenden, korttids och bostäder med särskild service. Information som syftar till att vägleda placerande myndigheter när de har behov av att placera personer i behov av särskilt stöd i verksamheter utanför kommunens egen regi.

Kommuner och placerande myndigheter som önskar information om Humana och våra verksamheter kan söka den via Humanas egen hemsida och den sökfunktion som finns där, samt även via SSIL och HVB-guiden samt där vi har ramavtal via uppdragsgivares egna ramavtalsregister. Det är också via dessa kanaler vi valt att ta emot och besvara placeringsförfrågningar.

Publika vägar till information som Humana tar ansvar för, och tar emot placeringsförfrågningar via, är:

0771-11 33 11
www.humana.se/sok-placering
www.ssil.se
www.hvbguiden.se
www.lssguiden.se

De ovan nämnda alternativen är dels sådana som Humana själva står bakom samt dels sådana som valts för att bistå kommuner och myndigheter vid placeringsbehov. Samtliga alternativ är kostnadsfria för kommuner, med uppgifter som hålls uppdaterade av oss.

Placeringsinformation Sverige AB är en leverantör av sådana tjänster som ovan. Humana har vid flertal tillfällen avböjt att ingå i bolagets databas och likaså avböjt att företaget presenterar våra behandlingsverksamheter på sin hemsida. Trots detta har Placeringsinformation fortsatt att publicera information om och skicka förfrågningar till Humanas olika verksamheter. Informationen som publicerats och som utgjort grund för förfrågningar har vid granskning varit behäftad med allvarliga brister och med rena sakfel. Då denna publicering av information skett utan Humanas samtycke, och vi inte heller kan garantera riktigheten i dem, har Humana, med stöd i Marknadsföringslagen, bett Placeringsinformation Sverige AB att omgående ta bort all information om Humana och om de till Humana knutna verksamheterna.

Vi beklagar om detta får konsekvenser för de kommuner som ingått avtal med Placeringsinformation Sverige AB (www.placeringsinfo.se).

För mer information vänligen kontakta någon av nedanstående personer inom Humana Individ och familj:

Caroline Almgren, marknadschef, caroline.almgren@humana.se, 070-520 26 55
Claus Forum, affärsområdeschef, claus.forum@humana.se, 070-514 39 55
Renata Popadic, anbudsansvarig, renata.popadic@humana.se, 070-520 74 87

Kontakta oss
Sök jobb här