Barn och unga

Humana Individ och familj med sina olika, och ofta små, enheter erbjuder en unik vårdfläta med mycket hög kompetens inom barn- och ungdomsproblematik.

Tre ungdomar lutade mot vägg

HVB

Vi tar emot barn och unga med bl.a. anknytningsproblematik, affektiv problematik (känslomässig instabilitet), psykosociala problem, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, högfungerande autism (Asperger) och andra diagnoser inom autismspektrumet).

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa ensamkommande flyktingbarn och vårdar sexuellt utåtagerande pojkar, flickor med självskadebeteende samt unga med missbruksproblematik.

Vi tar emot ungdomar i asyl som väntar på besked om uppehållstillstånd och ungdomar som i sin väntan behöver extra stödinsatser med differentierad problematik.

Till några av våra verksamheter finns särskilda resursskolor, som ger barn och unga inom verksamheten en fungerande skolgång.

Akut och utredning

Vi kan erbjuda kvalificerade behandlingsutredningar av barn och unga. De får stöd, struktur och trygghet under utredningens gång.

Stödboende och utsluss

Vi erbjuder bland annat träningslägenheter, stödboende samt kontaktmannaskap och coacher för att stötta våra unga i att bli självständiga. Vi finns med som stöd på deras väg ut i samhället.

Verksamhetsinnehåll

Målet är att ge ungdomen förutsättningar att kunna ta kommandot över sitt liv. Det gör vi bl.a. genom ADL-träning och en tydligt strukturerad vardag med fokus på  skola, fritidsaktiviteter och inplanerade vardagssysslor. Ungdomens individuella behov styr våra insatser, som formuleras, tillsammans med socialtjänsten, i genomförandeplanen.

Samtliga av våra HVB har en eller flera psykologer kopplade till sig som arbetar med individuella terapeutiska samtal, gruppsamtal och som stöd i utredningar och handledningar. Vår specialistenhet innefattar även läkare, familjeterapeuter, specialpedagoger m.fl. och vi har också tillgång till psykiatri.

Kontakta oss

För frågor kring placeringar välkommen att kontakta vår placeringsrådgivning:
Tel: 0771-11 33 11
E-post: placering@humana.se