Barn och unga

Humana Individ och familj med sina olika, och ofta små, enheter erbjuder hög kompetens inom barn- och ungdomsproblematik. Målet är att ge de unga förutsättningarna att ta kommandot över sitt eget liv.

Tre ungdomar lutade mot vägg

Våra insatser riktade till barn och unga utgår från BBICs fyra livsområden. Utgångspunkten är alltid att identifiera och minska riskfaktorer samtidigt som vi ökar skyddsfaktorerna. Samtliga enheter arbetar efter grundprinciperna:

  • Lösningsfokuserat förhållningssätt
  • Lågaffektivt bemötande
  • Fokus på individens styrkor/resurser, intressen och behov (SIB/RIB)
  • Stöd i vardagen
  • Social färdighetsträning
  • Metoder som vilar i evidensbaserad praktik

Principerna fungerar som stöd för verksamheterna i arbetet med att erbjuda våra unga ett bra liv. De utgör grunden för vårt bemötande - en Humana-standard - som vi tror fungerar i alla mellanmänskliga kontakter oberoende av vilken anledning den unge placeras.

Valet av metod (evidensbaserad praktik) utgår från den målgrupp en enhet arbetar med. Eftersom alla våra uppdrag utgår från individuella behov, måste våra verksamheter ha en bred kompetens och många verktyg så vi kan möta individen där hon är.

Vi välkomnar barn och unga med bl.a. anknytningsproblematik, affektiv problematik (känslomässig instabilitet), trauma, PTSD, psykosocial samt neuropsykiatrisk problematik (ADHD, högfungerande autism (Asperger) och andra diagnoser inom autismspektrumet). Vi hjälper ensamkommande barn och ungdomar i asyl som väntar på besked om uppehållstillstånd och ungdomar med differentierad problematik som i sin väntan behöver extra stödinsatser.

Humana har ett antal enheter som riktar sig till specifika målgrupper, där vi arbetar efter unika modeller och koncept för den särskilda målgruppen. Vi arbetar bl.a. med övergreppspecifik behandling (BUAS), färdighetsträningsprogram för nyanlända (BEAP), program för individer i behov av stöd vid integration in i samhället (Integro), program för individer med skyddsbehov (Skyddsenheten) samt med behandling vid självskadeproblematik.

Samtliga av våra HVB har en eller flera psykologer kopplade till sig som arbetar med individuella terapeutiska samtal, gruppsamtal och som stöd i utredningar och handledningar. Vår specialistenhet erbjuder även läkare, familjeterapeuter, specialpedagoger m.fl. och vi har också tillgång till psykiatri.

Till några av våra verksamheter finns särskilda resursskolor, som ger barn och unga inom verksamheten en fungerande skolgång.

Kontakta oss

För frågor kring placeringar välkommen att kontakta vår placeringsrådgivning:
0771-11 33 11
placering@humana.se